Regulamin Pobytu

Regulamin pobytu

Niniejszy regulamin określa warunki pobytu oraz zasady odpowiedzialności Gościa w zakresie najmu krótkoterminowego apartamentu udostępnionego przez firmę BookingHost.

1. Pobyt w apartamencie zaczyna się nie wcześniej niż̇ o godzinie 15.00 pierwszego dnia planowanego pobytu i kończy ostatniego dnia o godzinie 12.00.

2. Zameldowanie przed godziną 15.00 oraz opuszczenie apartamentu po godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu możliwe są w wyjątkowych wypadkach, jednak wyłącznie po ówczesnym powiadomieniu przedstawiciela firmy BookingHost i otrzymaniu zgody na przedłużenie pobytu.

3. W razie opuszczenia apartamentu po godzinie 15.00, bez uprzedniego otrzymania zgody, lub po godzinie ustalonej wspólnie z BookingHost, BookingHost pobierze od Gościa opłatę w wysokości 1500 zł.

4. W dniu rozpoczęcia pobytu ma miejsce wydanie apartamentu Gościowi o uprzednio ustalonej godzinie, jednak nie wcześniej niż̇ o godzinie 15.00. Gościowi zostają̨ wydane klucze do apartamentu oraz zostaje on zapoznany z lokalem. BookingHost nie ponosi odpowiedzialności wobec Gościa za ewentualne opóźnienia w wydaniu apartamentu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Gościa.

5. Zameldowanie Gościa w godzinach 22.00 – 6.00 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniem zgody przez BookingHost.

6. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu BookingHost jest uprawniony do zażądania od Gościa okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Gościa.

7. Gość zobowiązany jest korzystać́ z apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz zapraszania osób trzecich, jak również organizowania imprez.

8. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

9. BookingHost przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę̨, zachowuje się̨ w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 9 powyżej, BookingHost jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania sytuacji zaistniałej w lokalu.

11. W oferowanych przez BookingHost apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych.

12. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 11 lub w pkt. 7 powyżej, BookingHost nakłada na Gościa opłatę̨ w wysokości 1500 zł netto, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

13. Gość zobowiązany jest do dbania o apartament z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu oraz okien i drzwi balkonowych w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.

14. Wszelkie usterki znajdujące się̨ w apartamencie, Gość zobowiązany jest zgłaszać́ niezwłocznie do BookingHost.

15. BookingHost jest zobowiązany wydać́ Gościowi apartament w stanie przydatnym do ustalonego mocą dokonanej rezerwacji użytku i utrzymywać́ go w takim stanie przez czas trwania najmu.

16. Gość odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w apartamencie, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Gościa lub działaniem/zaniechaniem osób lub zwierząt, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta.

17. Obowiązkowa kaucja zwrotna i opłaty bądź kary za korzystanie z lokalu w sposób niezgodny z regulaminem:

a. Najpózniej w dniu przyjazdu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna, opłacana przelewem lub w formie preautoryzacji na karcie kredytowej. Kaucja jest zwracana po opuszczeniu lokalu przez najemcę oraz po sprawdzeniu stanu lokalu przez BookingHost.

b. W przypadku płatności kartą kredytową dokonywana jest blokada środków na rachunku bankowym najemcy na okres 10-u dni roboczych.

c. BookingHost Apartments nie odpowiada za opóźnienia w rejestracji transakcji zwrotu kaucji lub odblokowania środków na koncie bankowym najemcy powstałe przy obsłudze transakcji przez instytucje finansowe (banki).

d. Minimalna wysokość kaucji wynosi 1500 zł

e. Kaucja jest zabezpieczeniem dla BookingHost i może zostać zatrzymana w przypadku potrzeby pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez najemcę w czasie korzystania z lokalu. Dotyczy to zarówno zniszczeń wyposażenia lokalu, jak i opłat związanych z nieprawidłowym użytkowaniem lokalu lub opłat bądź kar związanych ze złamaniem jakiegokolwiek punktu regulaminu.

f. W przypadku szkód lub opłat bądź kar przekraczających wartość kaucji najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń BookingHost oraz wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą odpowiadającą wartości zaistniałych szkód, opłat bądź kar.

g. BookingHost pozostawia sobie możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość opisanych powyżej kosztów pokrycia szkód i opłat lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, opierającego się na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody o wartości przekraczającej wartość kaucji zwrotnej lub poniesienia innych szkód niemożliwych do wyceny w momencie ich likwidacji lub poniesienia szkód niematerialnych, w tym w szczególności utraconych korzyści.

h. Najemcy zgadzają się na wycenę szkód i opłat dokonaną przez BookingHost zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec dokonanej wyceny szkód i opłat.